در سال 1393

ردیفنام و نام خانوادگی محل خدمت
1پریسا نبیئیواحد  HSR  معاونت آموزشی
2دکتر سزانه حق پناهمرکز تحقیقات هماتولوژی
3دکتر پریسا بدیعیمرکز تحقیقات میکروب شناسی استاد البرزی
4دکتر نسرین شکر پوردانشکده پیراپزشکی
5دکتر صدیقه شریف زادهدانشکده پیراپزشکی
6دکتر منصوره دهقانیدانشکده بهداشت
7دکتر بیتا گرامی زادهدانشکده پزشکی
8دکتر اکرم جمشید زادهدانشکده دارو سازی
9دکتر فرشته شفیعیدانشکده دندانپزشکی
10دکتر زهرا زمانیاندانشکده بهداشت
11دکتر زهرا رجحانی شیرازیدانشکده علوم توانبخشی
12مرضیه اکبر زادهدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)

در سال 1394

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمت
1دکتر نسرین شکر پوردانشکده پیراپزشکی
2دکتر مهتاب معمار پوردانشکده دندانپزشکی
3دکتر لاله محمودیدانشکده دارو سازی
4دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی
5دکتر آزاده اندیشه تدبیردانشکده دندانپزشکی
6دکتر آزاده حامدیدانشکده دارو سازی
7دکتر مرضیه مومن نسبدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
8دکتر زهره مظلومدانشکده تغذیه و علوم غذایی
9دکتر سارا کاشفیاندانشکده پیرا پزشکی
10 دکتر پیوند باستانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
11 دکتر شهره علی پور واحد خود گردان
12 دکتر فاطمه فرجادیان مرکز تحقیقات علوم دارویی
13 دکتر بیتا گرامی زاده مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء
14 دکتر نغمه ستار احمدی دانشکده پزشکی
15 دکتر پریسا بدیعی مرکز تحقیقات میکروب شناسی
16 دکتر شهلا شجاعی دانشکده پزشکی

در سال 1395

ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمت
1 دکتر نغمه ستار احمدی دانشکده پزشکی
2 مرضیه اکبر زاده دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
3 دکتر فرخنده شریف دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
4 دکتر مهرنوش درودچی دانشکده پزشکی
5 دکتر رفعت باقری دانشکده دندانپزشکی
6 دکتر شیوا فقیه دانکشده تغذیه و علوم غذایی
7 دکتر لاله خجسته دانشکده پیراپزشکی
8دکتر زهرا کاووسی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
9 دکتر سهیلا شقاقیان پژوهشگربرگزیده HSR / معاونت بهداشتی
10دکتر زهرا امیر غفرانپژوهشگر برگزیده هفته پژوهش و فناوری استان / مرکز ایمونولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-16 9:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ