ردیفنام و نام خانوادگیعنوانمحل خدمتدر سال
1دکتر بیتا گرامی زادهبرگزیده جشنواره رازیدانشکده پزشکی1393
2صدیقه فروهریمخترع و نو آور فعالدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1393
3آفتاب قدیمیکتابدار برگزیده 1393
4معصومه کاویانیدارو برتر طرح های تحقیقاتیدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1393
 5 دکتر شیوا فقیه داور برتر طرح های تحقیقاتی دانشکده تغذیه1393
 6 دکتر فهیمه کمالی سروستانی داور برتر طرح های تحقیقاتی دانشکده توانبخشی1393
 7 دکتر اسماء ارجایی داور برتر طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی1393
 8 دکتر صدیقه ابراهیمی داور برتر طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی1393


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانمحل خدمتدر سال
1دکتر نگارآذر پیرابرگزیده جشنواره رازیدانشکده پزشکی1394ردیفنام و نام خانوادگیعنوانمحل خدمتدر سال
1دکتر مریم موسویپژوهشگر برگزیده دارای H-index   و  10و بالاتر با سابقه استخدامی زیر 10 ساللمرکز نانو فناوری در علوم زیستی و پزشکی1395
2دکتر پریسا ایزدیانپژوهشگر برگزیده در زمینه Highly cited paper در نظام رتبه بندی ESIمرکز شیمی دارویی و گیاهی1395
3دکتر آقای معطریپژوهشگر برگزیده در زمیه تالیف کتاب ویروس شناسی پزشکی همراه با لوح فشرده تصاویردانشکده پزشکی1395


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانمحل خدمتدر سال
1دکتر سها نمازیپژوهشگر برگزیده در زمینه Hot paper , Highly Cited Paper  در نظام رتبه بندی ESIدانشکده دارو سازی1396
2 دکتر زهار مجتهدی پژوهشگر برگزیده دارای H-index برابر 10 و بالاتر با سابقه استخدامی 10 سال و کمتر مرکز تحقیقات سرطان شناسی 1396
3 دکتر نجمه ادراکی پژوهشگر برگزیده دارای H-index برابر 10 و بالاتر با سابقه استخدامی 10 سال و کمتر مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 1396
4 دکتر نسرین اسدی پژوهشگر برگزیده دارای H-index برابر 10 و بالاتر با سابقه استخدامی 10 سال و کمتر دانشکده پزشکی 1396
5 دکتر مرضیه جمالی دوست پژوهشگر برگزیده دارای H-index برابر 10 و بالاتر با سابقه استخدامی 10 سال و کمتر مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی 1396


ردیفنام و نام خانوادگیعنوانمحل خدمتدر سال
1دکتر نسرین شکر پور و همکارانپژوهشگر برگزیده در زمینه تالیف کتاب (بالاترین میزان فروش)دانشکده پیراپزشکی1396
2دکتر فرخنده شریفسر دبیر برگزیده  مجله ازلحاظ پیشرفت indexدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1396
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-21 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ