مسئول کمیته :
 
نامرشته ی تحصیلی
  علی بابائی   دکتری تخصصی آناتومی


اعضای کمیته:
 
نام
 رشته ی تحصیلی
علی رضا یوسفی
مدیریت
فاطمه رحیمیانفورماتیک پزشکی
رضا دهقانی
فارماکولوژی
مرضیه محمدیفیزیوتراپی
الهام ریاضی منتظرشیمی دارویی
مهدیه هادی
بیوتکنولوژی
رضا براتیتغذیه جامعه
ویزش فرپرستاری
یزدان پناه
قارچ شناسی
فاطمه نیکنامفناوری اطلاعات سلامت
فهیمه یگانهفیزیولوژی
توکلیویروس شناسی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-10 18:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ