نامرشته تحصیلینام رشته تحصیلی
آقای سینا وکیلیدکتری بیوشیمی بالینیخانم جیران استوار فردکتری آموزش بهداشت
آقای یوسف شریفیدکتری انگل شناسیخانم فاطمه خادمیاندکتری مدیریت اطلاعات سلامت
آقای احمد موحد پوردکتری زیست فناوری پزشکیخانم سمانه شاهسونیدکتری بهداشت محیط
آقای مهرداد عامریکارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکیخانم زهره شب بوییکارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی
آقای میلاد احمدی مرزالهدکتری سلامت در بلایا و فوریت هاخانم فاطمه کوشکیکارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
آقای صادق مسعودیدکتری پژوهشیخانم نیلوفر امیریانکارشناسی ارشد هماتولوژی
 آقای مهدی خسرویکارشناسی ارشد فیزیک پزشکیخانم معصومه باقریدکتری حشره شناسی
 آقای محمد ایمانی پورکارشناسی ارشد پرستاری خانم الهه درتاجارشد ارگونومی
 آقای شهپر باقری دکتری پرستاری خانم زینب رسولیدکتری ارگونومی
 آقای سعید حمیدی زادهدکتری پرستاری  خانم سپیده محبوبیدکتری علوم تغذیه
 آقای حسین علی نیکبختدکتری اپیدمیولوژی خانم هدی ساری زادهکارشناسی ارشد حشره شناسی
 آقای یاسر ساری خانیدکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خانم هانیه نجفیدکتری نانو فناوری دارویی
 آقای ابوذر کاظمیدکتری بیوتکنولوژی دارویی خانم راضیه کرمی خواهدکتری داروسازی بالینی
 آقای معین مسجدیدکتری فارماسیوتکس خانم سیده فاطمه عسکریدکتری داروسازی سنتی
 آقای مجید کشاورزیدکتری سم شناسی خانم سمیه کریمیاندکتری شیمی دارویی
 آقای علی حسینیدکتری فارماکولوژی خانم مرضیه نعمتیدکتری فیزیولوژی
 آقای محسن دانشوریدکتری علوم اعصاب خانم فهیمه حیدریدکتری پزشکی ملکولی
 آقای سعید احمدیکارشناسی ارشد نانوتکنولوژی خانم سحر خادمیدکتری فیزیوتراپی
 آقای حامد علیپوردکتری مهندسی بافت خانم کتایون رضاییدکتری فیزیوتراپی
 آقای محمود صادقیدکتری بیولوژی تولید مثل 
 آقای محمد فتحعلی پوردکتری فارماکولوژی 
 آقای جلال تابشکارشناسی ارشد رادیو بیولوژی و حفاظت پرتویی 
 آقای محمد جعفر دهزادکارشناسی ارشد تغذیه بالینی 
 آقای مهرداد کرجی زادهدکتری مدیریت اطلاعات سلامت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-25 21:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ