مسئول کمیته:

نامرشته ی تحصیلی
حمید حیدری دکتری باکتری شناسیاعضای کمیته:

نام
 رشته ی تحصیلی
امیر محمد منصفبهداشت مواد غذائی
ویکتوریا مومن آبادیآموزش سلامت
امیریژنتیک

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-10 17:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ