قانون تشكيل هيات امناي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي در جلسات 181 و 183 مورخ 9و23/12/67شوراي انقلاب فرهنگي مصوب شد. اولين جلسه  هيات امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور پس از تصویب قانون فوق در دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشکیل شد. گرفت . درروز شنبه چهارم / خرداد /1370 با حضور آقايان دكتررضاملك زاده ،‌دكتر سيدضياءالدين تابعي، دكتر منصور حق شناس ، دكتر غلامحسين امير حكيمي ، دكتر كريم واعظ زاده و نماينده سازمان برنامه و بودجه كشوراولین جلسه رسمی تشکیل وبر اساس آیین نامه داخلی مصوب ادامه یافت.

 مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اداره دانشگاهها را به هیات امنا سپرد.

در ادامه ماده ٢٠ قانون برنامه توسعه پنجم درتاریخ 15/10/1389  به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسید و اداره دانشگاهها را بر اساس قوانین ومقررات مصوب هیات امناء تعیین کرد.

مجلس شوراي اسلامي با تصویب  ماده 1  قانون احکام دائمی  برنامه های  توسعه ششم کشور در تاریخ 10/11/1395 بر مصوبات قبلی مهرتائئید وتاکید زد ومصوب نمود :دانشگاهها ... بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و  تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید  وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و  تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

ااز سال 1370 تاکنون تعداد64 جلسه رسمی ( سالیانه بین 2 تا 4 ) برگزار شده است .بعلاوه  14 جلسه رسمی کمیسیون دائمی  از سال 1395تشکیل گردیده است ومعمولا قبل از هر جلسه رسمی  برای آماده سازی دستور کار جلسه ومطالب آن ، 2 تا 3 جلسه تحت عنوان جلسه مقدماتی هیات امناء یا کمسیون دائمی هیات امنا ء ویا جلسلت کمسیون تخصصی ومشورتی  برگزار می گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-27 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ