قانون تشكيل هيات امناي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي در جلسات 181 و 183 مورخ 9و23/12/67شوراي انقلاب فرهنگي مصوب شد. اولين هيات امناي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي شيراز ایجادوشكل گرفت .درروز شنبه چهارم / خرداد /1370 با حضور آقايان دكتررضاملك زاده ،‌دكتر سيدضياءالدين تابعي، دكتر منصور حق شناس ، دكتر غلامحسين امير حكيمي ، دكتر كريم واعظ زاده و نماينده سازمان برنامه و بودجه كشوراولین  جلسه رسمی بر اساس آیین نامه داخلی مصوب هیات امنا تشكيل شد.
مجلس شورای اسلامی با تصویب
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اداره دانشگاهها را به هیات امنا سپرد.

در ادامه ماده ٢٠ قانون برنامه توسعه پنجم درتاریخ 15/10/1389  به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسید و اداره دانشگاهها را بر اساس قوانین ومقررات مصوب هیات امناء تعیین کرد.

مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور وموسسات وابسته با اصلاحیه ها والحاقیه های جدید به همت آقای دکتر حسن امین لو ومهندس همایون فرزان جمع آوری ودر سال 1392 در10000شمارگان چاپ شد وهم اکنون در سایت هیات امنا به ادرس http://www.hamahangi.hbi.ir/ قابل دسترسی است.

 تا پایان سال 1394  تعداد56 جلسه رسمی  و 5جلسه فوقالعاده  با 1015 مصوبه ( سالیانه بین 2 تا 4 )هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شده است  ویک ماه قبل از جلسه رسمی یک جلسه مقدماتی با حضور اعضای هیات رئیسه وهیات امنا برای بررسی کارشناسانه دستورکار تشکیل می گردد بعلاوه کمسیون دائمی دبیرخانه هیات امنابا تشکیل جلسات مستمرنسبت به پیگیری امور، بررسی پیشنهادات وبحث وتبادل نظر برای استقرار حسابداری تعهدی با حضورحسابرسی وتنظیم بودجه سالیانه می پردازد.   روسای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی یاسوج(بین سال های 1375 تا1378) ودانشکده های جهرم وفسا(سال1376 تا1383)  تا قبل ازتشکیل هیات امنای مستقل وصدور ابلاغ  تعیین اعضای آن ، در جلسات هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی  حاضر می شدند از سال 1393 نیز دانشکده های علوم پزشکی گراش ولارمستقل وروسای این دانشکده ها درجلسات  هیات امنا شرکت می نمایند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-6 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ