تعداد جلسات :

از سال 1370 تاخرداد ماه سال 1396 تعداد61  جلسه رسمي هيات امناء دانشگاه برگزار شده و تعداد 1025مصوبه  با 156 تبصره گذرانده است.

مصوبات هیات امناء از بدو تاسیس در دبیرخانه هیئت امناء ثبت وضبط شده است .

آخرين جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي شيراز(شصت ودومین جلسه) در تاريخ 31/4/1396  در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.در این جلسه عملکرد بودجه دانشگاه در سال 1395 وگزارش عملکرد دانشگاه ارائه شد و دستور کار جلسه مطرح و 17 بندآن مصوب شد.

پیشنهادات برای  جلسه  هیات امنا می بایست  ابتدا در کمیسیون دائمی هیات امنا مورد بررسی کارشناسی  قرار گرفته  ودر صورت تائید، بعنوان دستور کار در جلسه  رسمی هیات امناء مطرح  گردد.

از سال 1390 با دستور ریاست محترم دانشگاه  کمیته ای تحت عنوان دبیرخانه هیات امنا وحسابداری تعهدی با حضور آقای دکتر آذر بعنوان نماینده اعضای هیات امنا در مسایل مالی /معاونت پشتیبانی/مدیر امور مالی /مدیر بودجه وپایش عملکرد/مدیر خدمات پشتیبانی/حسابرس منتخب هیات امنا/رئیس دبیرخانه هیات امناء تشکیل شد و تقریبا هر ماه تشکیل جلسه داده وروند اجرای گام های حسابداری تعهدی وپیگیری مصوبات هیات امناء وطرح وبررسی گزارش حسابرس دانشگاه وتعیین دستور کار جلسه مقدماتی هیات امناء وسایر موارد را در دستور کار داشت وعندالزوم از سایر مدیران دانشگاه نیز برای شرکت در جلسه دعوت می شد که نقش موثری در پیشبرد امور ووظایف هیات امنا داشت. از این اقدام موثر ومثبت دانشگاه ، وزارت خانه نیز الگو برداری کرد وبا تصویب مصوبه ای کمیسیون دائمی هیات امنا را در دانشگاهها ایجاد نمود. 

لیست جلسات وتعداد مصوبات در هرجلسه وشماره ابلاغ آن در فایل پیوست قابل مشاهده است.

بزودی کتابچه مصوبات هیات امناء انتشار می یابد .

مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور وموسسات وابسته با اصلاحیه ها والحاقیه های جدید به همت آقای دکتر حسن امین لو ومهندس همایون فرزان جمع آوری ودر سال 1392 در10000شمارگان چاپ شد وهم اکنون در سایت هیات امنا به ادرس
http://www.hamahangi.hbi.ir        قابل دسترسی است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-29 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ