تعداد جلسات :

از سال 1370 تاپایان  سال 1396 تعداد64  جلسه رسمي هيات امناء دانشگاه برگزار شده و تعداد 1078مصوبه  با 158 تبصره گذرانده است.

مصوبات هیات امناء از بدو تاسیس در دبیرخانه هیئت امناء ثبت وضبط شده است .

آخرين جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي شيراز(شصت ودومین جلسه) در تاريخ 21/12/1396  در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.در این جلسه بودجه تفصیلی بودجه سال 97، حسابرس سال 1397 ، برنامه عملیاتی سال97 ،میزان شهریه دانشجویان شهریه پرداز ، وائیین نامه هایی در ارتباط با اعضای هیات علمی وساختار تشکیلاتی دانشگاه و... در 19  بند مصوب شد.

پیشنهادات برای  جلسه  هیات امنا می بایست  ابتدا در کمیسیون دائمی هیات امنا مورد بررسی کارشناسی  قرار گرفته  ودر صورت تائید، بعنوان دستور کار در جلسه  رسمی هیات امناء مطرح  گردد.

از سال 1390 با دستور ریاست محترم دانشگاه  کمیته ای تحت عنوان دبیرخانه هیات امنا وحسابداری تعهدی با حضور آقای دکتر آذر بعنوان نماینده اعضای هیات امنا در مسایل مالی /معاونت پشتیبانی/مدیر امور مالی /مدیر بودجه وپایش عملکرد/مدیر خدمات پشتیبانی/حسابرس منتخب هیات امنا/رئیس دبیرخانه هیات امناء تشکیل شد و تقریبا هر ماه تشکیل جلسه داده وروند اجرای گام های حسابداری تعهدی وپیگیری مصوبات هیات امناء وطرح وبررسی گزارش حسابرس دانشگاه وتعیین دستور کار جلسه مقدماتی هیات امناء وسایر موارد را در دستور کار داشت وعندالزوم از سایر مدیران دانشگاه نیز برای شرکت در جلسه دعوت می شد که نقش موثری در پیشبرد امور ووظایف هیات امنا داشت. از این اقدام موثر ومثبت دانشگاه ، وزارت خانه نیز الگو برداری کرد وبا تصویب مصوبه ای کمیسیون دائمی هیات امنا را در دانشگاهها ایجاد نمود. 

از سال 1370 تاکنون تعداد64 جلسه رسمی ( سالیانه بین 2 تا 4 ) برگزار شده است .بعلاوه  14 جلسه رسمی کمیسیون دائمی  از سال 1395تشکیل گردیده است ومعمولا قبل از هر جلسه رسمی  برای آماده سازی دستور کار جلسه ومطالب آن ، 2 تا 3 جلسه تحت عنوان جلسه مقدماتی هیات امناء یا کمسیون دائمی هیات امنا ء ویا جلسلت کمسیون تخصصی ومشورتی  برگزار می گردد.

لیست جلسات وتعداد مصوبات در هرجلسه وشماره ابلاغ آن در فایل پیوست قابل مشاهده است.

بزودی کتابچه مصوبات هیات امناء انتشار می یابد .

مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور وموسسات وابسته با اصلاحیه ها والحاقیه های جدید به همت آقای دکتر حسن امین لو ومهندس همایون فرزان جمع آوری ودر سال 1392 در10000شمارگان چاپ شد وهم اکنون در سایت هیات امنا به ادرس
http://www.hamahangi.hbi.ir        قابل دسترسی است.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-27 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ