اهم عناوين و موضوعات مصوب در هيات امناء:

ü     آئين نامه داخلي هيئت امناء واصلاحیه های آن

ü     آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه واصلاحیه های آن

ü     آئین نامه نحوه پرداخت حق التالیف به اعضاء هیات علمی

ü     آئین نامه پرداخت حق التدریس و...

ü     آئين نامه اداری استخدامي اعضاي هيات علمي ودستورالعمل های مربوطه

ü     آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي کارکنان دانشگاه ودستورالعمل های مربوطه

ü     آئين نامه پرداخت نظام نوين و طرح كارانه واصلاحیه والحاقیه های آن ...

ü     آئين نامه استاد ممتاز و برتر

ü     آئین نامه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت

ü     اساسنامه  مراكز رشد و آئين نامه اداري مالي آن

ü     آئین نامه توسعه فاوا

ü     آئین نامه واساسنامه اداره داروخانه های آموزشی

ü     بررسي و تائيد گزارش عملكرد ساليانه دانشگاه

ü     بررسي و تائيد بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن

ü     تصويب ساختار ونمودار سازمانی و تشكيلات اداري دانشگاه

ü     تصويب اهم برنامه هاي اموزشي پژوهشي بهداشتي و درماني .

ü     تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق كاركنان دانشگاه

ü     تعیین وتصویب فوق العاده حقوق کارکنان  براي نمونه طرح

ü      مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ، نوبت کاری ، حق جذب و...

ü     تصویب دستورالعمل اعطاي ماموريت آموزشي ،

ü     صدور مجوز استخدام کارکنان ومجوز تغییر وضعیت آنان

ü     تعيين ميزان شهريه دانشجويان كارورز، دستيار تخصصي، دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ

ü      تمام وقتی اساتید وموضوعات مرتبط

ü     راهکارهای ارتقاء پژوهش در دانشگاه ،کوهورت و...

ü     موافقت با راه اندازي واحد بين الملل و آموزش هاي آزاد ودانشکده ها و...

ü     تصميم گيري درخصوص امور اعضاي هيات علمي از جمله حقوق ومزایای ایشان ،اعطاي پايه تشويقي، تعهد خدمت ،ميزان حق التدريس، ماموريت آموزشي ،حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی و...

ü     تصويب بودجه پژوهش ، ميزان حق الزحمه كار پژوهشي و تجهيز مراكز

ü     تصویب نحوه همکاری  وحضور اساتید در بیمارستان های کوثر ،مادر وکودک و پیوند اعضاء ابوعلی سینا

ü     صدورمجوز خريد و فروش وسايل نقليه ،‌املاك و ...

ü     استماع گزارش حسابرس و تصميم گيري در خصوص بندهاي گزارش از سال 1384

ü     بررسي برنامه مالي و عملياتي ساليانه دانشگاه و تعيين خط مشي و سياستگذاري آن

ü     تصويب تغيير شيوه حسابداري دانشگاه از نقدي به تعهدي

ü     تصويب اجراي برنامه حسابداري تعهدي  موسوم به 5گام و اجراي آن از سال 1389

ü     تعیین مدیر امورمالی دانشگاه

ü     تعیین حسابرس دانشگاه

ü     تصویب نحوه اخذ تسهیلات مالی از بانک ها

ü     تصویب دستورالعمل ارائه خدمات رفاهی به کارکنان

ü     نحوه اداره كلينك هاي ويژه اعضاء هيئت علمي

ü     تعیین وتخصیص درصدی از درآمد اختصاصی برای امور رفاهی، ورزش ،نماز وفعالیت قرآنی ،آموزش ،نگهداری تجهیزات

ü     تعيين شهريه تحصیلی  دوره هاي شبانه ،ظرفیت مازاد ،دانشجوی خارجی و پردیس بین الملل

ü     تعیین تعرفه موقت برای خدمات تشخیصی ودرمانی

ü     برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

ü     ساختار و نمودار سازمانی

ü     فعال سازي دانشگاه مجازي در دانشگاه

ü     حمايت برنامه هاي امنيت غذا و تغذيه

ü     ايجاد آزمايشگاه مركزي دانشگاه تحت عنوان Referral lab

ü     پرداخت نظام نوين و طرح كارانه

ü     تعیین وتصویب فوق العاده سختی کار برخی از رشته های شغلی و برقراری حق سختی کاربرای کارکنان بخشهای ویژه سوختگی و اورژانس ،حق مطب ، حق انکالی و ...
کمک هزینه تحصیلی بهورزان

ü     نحوه اداره مراکز بهداشت وبیمارستانها

ü     دستورالعمل بیمارستان های هیات امنایی

ü     تصویب دستورالعمل های آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه از جمله فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ،فوق العاده بدی آب و هوا دستورالعمل آزمون استخدامی،پذیرش و استخدام بهورز ،ماموریت آموزشی،پرداخت کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل،،مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت، مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق ، مراقبت و شیردهی،تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی ،تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی

ü     تصویب دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و اساتید

ü     تصویب برنامه عملیاتی دانشگاه

ü     ...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-28 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ