معاونت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع خانم فریبا مختاری
 کارشناس معاونت توسعه
2831  
معاونت درمان آقای علی حکیم زاده
 مسئول روابط  عمومی
7685  
معاونت پژوهشی فضل اله عباسی کارشناس فناوری و ثبت اختراعات 7385  
معاونت آموزشی خانم فرح دانش پژوه  کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانشکده های اقماری 2439
معاونت غذا و دارو  خانم مریم هدایتی  رئیس امور اداری 2526
معاونت دانشجویی فرهنگی  آقای حسین راسخ
 معاون مدیر امور دانشجوئی
4080  
معاونت امور اجتماعی  آقای محمد علی قناعت پیشه
رییس امور اداری    
معاونت بهداشتی آقای مهندس علی سمتی کارشناس مسئول معاونت فنی 2368
معاونت بهداشتی خانم ارمغان ترنجی
کارشناس دفتر امور شبکه ها
7155  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-27 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ