1.  ايجاد انسجام و وحدت و همدلي بين مديران شهرستانها (رئيس شبكه، رئيس مركز بهداشت و رئيس بيمارستان) به گونه اي كه محوريت رئيس شبكه بعنوان نماينده عالي دانشگاه در شهرستان و پاسخگوي اصلي به مسئولين شهرستان و استان حفظ گردد.

2.       برنامه ريزي و ارائه مشاوره به معاونين محترم بهداشتي، درمان، پشتيباني و غذا و داروي دانشگاه در توسعه همه جانبه تمامي شهرستانها با عطف توجه به تازه تأسيس بودن، محروميت و برخورداري شبكه ها از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني بصورت عادلانه و عدالت محور.

3.      ارائه مشاوره به معاونين محترم در توزيع نيروي انساني طرحي و پيام آور بهداشت از يك كانال واحد.

4.       هماهنگي لازم با معاونين محترم دانشگاه و تهيه شاخص هاي قابل اهميت در برنامه ريزي، از فعاليتهاي شبكه ها (مراكز بهداشت، بيمارستانها).

5.      تدوين فرمها و شاخص گذاري فعاليتها، به منظور ارزشيابي عملكرد رؤساي شبكه ها ‌(همچنين مراكز بهداشت و بيمارستانها) و رتبه بندي تمامي شهرستانها هر 6 ماه يكبار و ارائه به معاونين و رياست دانشگاه.

6.       برنامه ريزي در خصوص مأموريتها و مراجعات رؤساي شبكه ها و .......  به شيراز جهت پيگيري امور اداري و طراحي مسير واقعي پيگيري امور اجرايي، به گونه اي كه از مراجعات اضافي به رياست و معاونين دانشگاه كاسته شود.

7.      بازديد منظم و ادواري از شبكه ها و ارائه گزارش به رياست دانشگاه.

8.      پيگيري بودجه و اعتبارات شبكه ها( جاري، تملك و دارايي ها و تجهيزاتي و .......) از طريق معاونت محترم پشتيباني دانشگاه.

9.       پيگيري پاسخ به نامه هاي ارجاعي از سوي نمايندگان مجلس، فرمانداران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

10.     هماهنگي لازم با اداره رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به شكايات مطروحه از مسئولين شهرستان به منظور احقاق حقوق مردم و مسئولين.

11.     ارائه مشاوره به رياست محترم دانشگاه و معاونين محترم در خصوص پرداخت هاي مالي و تشويق ها به رؤساي شبكه ها و مديران به منظور احقاق  حقوق آنان و توجه به عدالت محوري.

12.    پيگيري تسهيلات رفاهي رؤساي شبكه، مراكز بهداشت و بيمارستانها.

13.   پيگيري مسئله ادامه تحصيل رؤساي شبكه ها و ... از جمله MPH  و دوره هاي دستياري .

14.    برنامه ريزي در جهت پويايي و ارتقاء سطح دانش مديريتي مديران شبكه ها، رؤساي مراكز بهداشت و بيمارستانها از طريق برپايي كارگاههاي آموزشي و بازآموزي در زمينه هاي Problem Solving ، ارتقاء فرآيند ها، ارزشيابي فعاليتها، برنامه ريزي عملياتي، بودجه برنامه اي، اپيدميولوژي و كنترل علمي بيماريهاي بومي نظير مالاريا، بروسلوز و .....

15.   ارائه مشاوره به رياست دانشگاه در تشويق هاي بموقع و عادلانه به منظور ايجاد انگيزه و جلوگيري از سرخوردگي مديران كارآمد.

16.    تدوين برنامه اي دراز مدت بمنظور جايگزيني بعد علمي رؤساي شبكه ها بر بعد اجرايي در بدو انتصاب.

17.   ارائه تحليلي از وضعيت موجود، نيازسنجي، هدف گذاري و تلاش در جهت كاهش فاصله بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب.

18.   پيگيري اموري كه شوراي معاونين دانشگاه به اين دفتر واگذار مي نمايند.

19.    پيگيري برگزاري اجلاس رؤساي شبكه ها و تعيين دستور جلسه و پيگيري صورتجلسات.

20.    نماينده تام الاختيار رياست دانشگاه در پيگيري مشكلات شبكه ها در تيم نظارت عاليه استان.

21.    شركت درجلسات شوراي معاونين دانشگاه و پيگيري مصوبات و تعيين دستوركار جلسات بعنوان دبير شورا (بسياري از تصميمات اين شورا منجر به تدوين آئين نامه ها و سيستم سازي در جهت رفع مشكلات دانشگاه گرديده است)

22.   برنامه ريزي سفرهاي هيئت رئيسه دانشگاه به شهرستانها و همراهي با رياست دانشگاه در سفرهاي شهرستاني و پيگيري مصوبات.

23.  برنامه ريزي ملاقات رؤساي شبكه ها با رياست دانشگاه و حضور در ملاقاتها به منظور پيگيري مشكلات.

24.   هماهنگي و پيگيري فرآيند انتصاب مديران شبكه ها از زمان مصاحبه و طرح در شوراي معاونين، هماهنگي با فرمانداران، نماينگان مجلس شوراي اسلامي، حراست دانشگاه و نهايتاً صدور ابلاغ سرپرستي.

25.  شركت در اغلب جلسات استانداري و حضور در جلسات ملاقات عمومي استاندار محترم.

26.   عضور شوراي رفاهي كاركنان دانشگاه و شركت در جلسات آن شورا.

27.  شركت در جلسات شوراي فني دانشگاه بعنوان نماينده مديران و پيگيري مطالبات مديران ستادي و رؤساي شبكه ها، بدنبال تصويب در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه با ابلاغ از سوي رياست دانشگاه.

28.  ارتباط با فرمانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي و پيگيري مشكلات شهرستانها و ارجاع به معاونتهاي دانشگاه و ارسال پس خوراند.

29.   پيگيري فرآيند ارزشيابي رؤساي شبكه ها و رتبه بندي عملكرد آنان به منظور ايجاد رقابت منطقي و سازنده در بين مديران.

30.   مشاوره به رؤساي شبكه هاي بهداشت و درمان در جهت رفع مشكلاتشان.

31.   برگزاري دوره هاي آموزشي بدو سرپرستي جهت مديران شبكه ها و صدورگواهي آموزشي در جهت طي فرآيند تبديل وضعيت آنان از سرپرست به رئيس.

32.  برگزاري چهار نوبت اجلاس فصلي رؤساي شبكه ها در سال و پيگيري مصوبات، به منظور ارتقاء سيستم شبكه اي.

33.  همراهي با استاندار محترم فارس در سفرهاي شهرستاني و پيگيري مصوبات.

34.  پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سوی معاونت محترم پارلمانی وزارت بهداشت در خصوص مشکلات بهداشتی درمانی شبکه ها.

35.  تدوين بانك اطلاعات مديران به منظور استفاده از مديران لايق و شايسته در پست هاي مختلف مديريتي دانشگاه بویژه مسئولیت شبکه ها.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-21 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ